การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT

แบบตรวจการเปิดข้อมูลสาธารณะ ( Open Data Integrity And Transparency Assessment : OIT )    

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ